欢迎光临
我们一直在努力

森林的拼音怎么写的拼音,森林的拼音怎么写啊_?

拼音练习(11)(复习1)

一、熟练背诵单韵母、声母和整体认读音节。

单韵母:ɑ o e i u ü

声 母:b p m f d t n l ɡ k h j q x zh ch sh r z c s y w

整体认读音节:zhi chi shi ri zi ci si yi wu yu

二、熟读下列音节。(前两行是整体认读音节,最后一行是三拼音)

zǐ zhì sí shí cì chí rì yí yù wǔ yǔ yì yú wù

jiǎ ɡuó zhuā xiá shuō kuā nuò

三、熟读下列音节词。

jú huā shuā yá wū yā hé huā dà huǒ shuō huà wà zi

xià yǔ sī ɡuā huā duǒ yā zi zhú zi ná pí chǐ cā zhuō zi

zhuō dà xiā dǎ huǒ jī zuò huǒ chē chī xī ɡuā

拼音练习(12)ai ei ui

一、拼一拼,读一读

bái cài chuī là zhu tái shuǐ wū ɡuī huí jiā

měi lì bèi shū zāi shù shuǐ huā méi huā

lái huí mèi mei hǎi shī cì wei hēi sè

chǐ zi kāi qì chē fēi jī ruì lì bái tù

pèi dài xǐ ài zhuī zhú péi tǔ ɡuì huā

fèi zhǐ fèi huà zuǐ bɑ bú zài tǔ duī

pái duì bēi zi hái zi wěi dà kuài lè

nǎi nɑi cāi mí kāi shǐ mò wěi tài dù

xī běi nèi wài měi shù zì lái shuǐ wěi ba

二、认读生字

妹妹 奶奶 白兔 皮袄

拼音练习(13)

一、拼一拼,读一读

bái cài pāishǒu mǎi mǐ dài zi tài tai nǎi nai lái qù kāi huì

dà hǎi zhāi huā zài jiā qí ɡuài kuài lè wài ɡuó bēi zi

mèi mei fēi jī lèi le ɡěi nǐ hēi sè duì cuò tuì bù

wū ɡuī chuī qì shuǐ ɡuǒ zuì dà cuì lǜ wǔ suì kuí huā

拼音练习(14)ao ou iu

ǎo èi iú iù ào ái ōu iū áo uǐ ǒu uǐ éi òu iǔ óu

二、拼一拼,读一读

xiǎo māo duō shǎo lǐ mào shuǐ niú dú bào

jī huì xiào huà pí ǎo kě ài kǒu shuǐ

xǐ zǎo hǎo yǒu chī cǎo zhū ròu diào yú

rè ài ní hǎo mù biāo xiù lì shōu tiáo

yóu xì hòu niǎo xià lóu hā bā ɡǒu tǔ dòu

liǎo bù qǐ yōu xiù jiào shī niǎo cháo liú shuǐ

cǎo mào hǎi ōu diào qiáo jiǔ niú yì máo

huǒ chái huí bào xiǎo qiáo xǐ shǒu tiáo pí

三、认读生字

小桥 流水 垂柳 桃花

拼音练习(15)

一、熟读下列带调音节。

dào bāo cài chái ɡǒu hòu jiǔ niú kuí zhuī nèi měi

yóu ròu sōu lòu diū shuǐ tiāo niǎo xiào piāo liáo jiào

二、拼一拼,读一读

shū bāo pǎo bù máo bǐ xiǎo dāo táo zi rè nào lǎo shī

ɡāo dà qì qiú xiū xi duō shǎo méiyǒu liǔ shù jiǔ bēi

kǎo shì hǎo huài niú jiǎo dà xiǎo ɡuò qiáo zhāo shǒu

zǎo cāo sǎo dì dòu zi tóu fà xiǎo ɡǒu kāi kǒu hóu zi

bái zhōu chǒu xiǎo yā xǐ shǒu zǒu lù

拼音练习(16)ie üe er

一、拼一拼,读一读

shù yè quē shǎo rì yuè jué zé biè niu xué xí yuè ér

nüè dài xuě bái xǐ què tiē huà nǚ ér cè lüè xué xiào

cū lüè yuè dú cí tiě hēi yè xuě huā hú dié yuē sù

ér qiě quē fá qié zi kē xué niè shǒu niè jiǎo ěr jī

xǐ yuè xuē zi ěr duo dì èr ɡè yuè qǔ pí xié jué sè

二、认读生字

夜色 月儿 雪花

拼音练习(17)

一、拼一拼,读一读

ɡào bié miè huǒ hú dié tiě ɡuō liè ɡǒu jiě jie qié zi

xiě zì yé ye jué de xǐ què xué xí ér zi ěr duo èr shí

拼音练习(18)(复习2)

一、熟练背诵单韵母、复韵母和整体认读音节。

单韵母:ɑ o e i u ü

复韵母:ɑi ei ui ɑo ou iu ie üe er(特殊韵母

整体认读音节:zhi chi shi ri zi ci si yi wu yu ye yue

二、熟读下列音节。

zì jué hú dié tiě lù tè bié pí xuē yuè qiú bái xuě

xiāo miè má què tiào yuè quē shǎo zhé dié

bù xié yě huā xiě zì rì yuè

拼音练习(19)an en in un ün

一、拼一拼,读一读

tiān ān mén zhěn tou jī dàn quàn ɡào dān xīn lùn tán

jiǔ tán hàn shān wén jù hé lún chuán nán fēi dà yàn

chūn sǔn shān pō ɡuǒ yuán dào tián bái yún zuǒ yòu

chē lún zhēn jiǎ zhǐ nán zhēn huī chén chèn zhí huān kuài

chèn rè dǎ tiě shēn tǐ yuán quān zhēn zhū rén shēn qiān bǐ

shēn qiǎn shén huà wài bīn bīn bīn yǒu lǐ xuān chuan

shēn shǒu pīn yīn pǐn zhì jīn jīn yǒu wèi rén mín

shǐ jìn qīn rè zǎo chén fān ɡǔn yí cùn xì jūn

chūn tiān qún zi shén mì xún zhǎo shī rùn tūn tūn tǔ tǔ

rén qún zūn shǒu pín fán zhuàn bǐ dāo zì diǎn cè shì juàn

yuán zhū bǐ mǐn ɡǎn xiě zì běn ɡuān kàn pín kùn

二、认读生字

草原 森林 大家 是的

拼音练习(20)

一、拼一拼,读一读

bān jí pān yán màn màn fān shū jī dàn tán qín nán hái

lán qiú ɡǎn xiè kàn jiàn chū hàn bǎo jiàn qián miàn xiān hòu

zhàn shì ɡāo shān zǎo cān yǔ sǎn yuàn yì yuán quān běn zi

liǎn pén wǒ men fěn bǐ shù ɡēn hěn dà zhēn zhū zǎo chén

shēn tǐ zěn me sēn lín wèn tí bīn ɡuǎn pīn yīn rén mín

nín hǎo jīn tiān xīn lǐ qiū yǐn dūn xià hǎi tún chē lún

ɡùn zi kūn chónɡ zhǔn bèi chūn tiān shùn lì zūn shǒu

cūn zi sūn zi xìjūn qún zi xùn liàn bái yún  yùn dònɡ

拼音练习(21)anɡ enɡ inɡ onɡ

一、拼一拼,读一读

shuǐ ɡānɡ tái dēnɡ xiónɡ yīnɡ ɡāng qiánɡ hónɡ xīnɡ

ɡōnɡ rén ān jìnɡ shēnɡ huó chí tánɡ xīn qínɡ

tài yánɡ yǎn jīnɡ yōnɡ bào děnɡ dài cǎi hónɡ

tái fēnɡ cōnɡ minɡ xiōnɡ měnɡ pín qiónɡ nào zhōnɡ

zhuànɡ jī shānɡ xīn shànɡ shēnɡ ān jìnɡ xiànɡ cè

ɡuǎnɡ dà ɡuǎnɡ kuò chénɡ mén běi jīnɡ nénɡ ɡàn

yánɡ ɡuānɡ mì fēng tīnɡ jiǎnɡ fēnɡ shōu zhènɡ què zhěnɡ qí

chōnɡ fēnɡ qiū ɡāo qì shuǎnɡ qián tánɡ jiānɡ liànɡ jīnɡ jīnɡ

拼音练习(22)

一、读句子

(1)wǒ de bà bɑ shì yōu xiù de fēi xínɡ yuán。

(2)wánɡ hónɡ hé xiǎo mínɡ shì zuì hǎo de pénɡ yǒu。

(3)zì xuǎn shānɡ chǎnɡ lǐ de dōnɡ xi zhēn duō ɑ!

(4)xià tiān dào le,xiǎo shù ɡěi wǒ men chēnɡ qǐ lǜ sè de xiǎo sǎn。

(5)yè kōnɡ zhōnɡ yuán yuán de yuè liànɡ xiànɡ yù pán。

(6)wān wān de yuè ér xiàng xiǎo chuán。

二、认读生字

自行车 山羊 行走 也

拼音练习(23)

一、拼一拼,读一读

zhǐ zhānɡ zhǎnɡ jià bǎo zhànɡ shānɡ xīn ɡuān shǎnɡ

zhuānɡ jiɑ zhuànɡ chē bīnɡ shuānɡ liánɡ shuǎnɡ huánɡ sè

shān yánɡ xuě bēnɡ ménɡ lónɡ ɡènɡ jiā hénɡ shù

dēnɡ shān děnɡ dài dènɡ zi běi jīnɡ xīnɡ xinɡ

xínɡ zhuànɡ mínɡ tiān tīnɡ xiě qínɡ tiān lǎo yīnɡ

cōnɡ mánɡ cónɡ qián chōnɡ fēnɡ chónɡ fù qiónɡ kǔ

xiōnɡ měnɡ xiónɡ māo nào zhōnɡ zhǒnɡ zi tái dēnɡ

zhònɡ huā cǎi hónɡ shǎn ɡuānɡ shànɡ xué

二、整体认读音节:

zhi chi shi ri zi ci si yi wu yu

ye yue yin yun yuɑn yinɡ

赞(0)
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 sumchina520@foxmail.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
如若转载,请注明出处:https://www.xiangmu6.com/3662.html
分享到: 更多 (0)